Taki (Lockdown Day 51)

Lockdown Day 51,890,462,890........ I think.
Instagram: @shellz_art