Inktober 2019 | Day 25: Tasty

This is my OC "Human", enjoying a tasty fish sandwich.
Nom nom nom.